ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจารุวรรณ บุญเหลือ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจิรวดี หนูเกื้อ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2