ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพิพารัตน์ จัทร์เเจ่มศรี
ครู
ครูประจำชั้น /2

นายปฐมพร เรืองจันทร์
ครูผู้ช่วย