ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอรพร สุทธิเนียม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1