ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอรพร สุทธิเนียม
ครูชำนาญการ

นายศิริศักดิ์ หิมทอง
ครูชำนาญการ