ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวขวัญอิสรา ขวัญมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ สุขสว่าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2