ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นางนฤมล คำพิพจน์
ครูชำนาญการ