ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นางนฤมล คำพิพจน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น