ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสถาพร ภัทรวังฟ้า
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางจินตนา บุญฤกษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6