ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสถาพร ภัทรวังฟ้า
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจินตนา บุญฤกษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางณัฏฐ์วรินท์ โสมเพ็ชร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0