ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจรัสศรี ทองนุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา สุรบรรณ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัชดา ใจสบาย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0