ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจรัสศรี ทองนุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางกาญจนา สุรบรรณ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัชดา ใจสบาย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายปิยะภัทร กิ่งรัตน์
ครู คศ.1