ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภาวินี โชติมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุดารัตน์ ดวงเเก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกนกพร สุขวัลลิ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1