ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอุบลรัตน์ พิกลทอง
ครู
หัวหน้าปฐมวัย

นายภูวกฤษณ์ จันทร์ผ่อง
ครูอัตราจ้าง