ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ภัทรพล บุญนาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจินตนา บุญฤกษ์ หัวหน้างานวิชาการ

นายศริศักดิ์ หิมทอง หัวหน้างานบุคลากร

นางนฤมล คำพิพจน์ หัวหน้างานงบประมาณ

นางภาวินี โชติมณี หัวหน้างานบริหารทั่วไป