ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8731329
อีเมล์ : donsak2011@hotmail.com
ที่อยู่ :
5O หมู่ 1O ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปี 2532 ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง/พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษากระบี่
ปี 2535 ปริญญาตรี/ ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา วิทยาลัยครูสงขลา
ปี 2549 ปริญญาตรี/ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี 2552 ปริญญาโท/ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ปี 2558 ปริญญาเอก/ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กันยายน 2535 โรงเรียนบ้านลาไม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส อาจารย์ 1 ระดับ 3
16 กรกฎาคม 2537 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 เมษายน 2543 โรงเรียนบ้านลูกเดือน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ 1 ระดับ 4
8 มิถุนายน 2544 โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครูใหญ่ ระดับ 5
1 ตุลาคม 2547 โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2549 โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
1 ธันวาคม 2549 โรงเรียนบ้านเขาแค อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
19 ตุลาคม 2552 โรงเรียนบ้านเขาแค อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
30 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
17 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
2ุ6 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
16 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปี 25ุ61
2 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 25ุ60
3 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2557
4 ประธานการการอบรมนักเรียนค่ายพุทธบุตร อำเภอดอนสัก ปี2550 -2555
5 ประธานผู้ประเมินการอบรมนักเรียนค่ายวิทยาศาสตร์ อำเภอดอนสัก ปี2552
6 ประธานผู้ประเมินการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอดอนสัก ปี2550-2559
7 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอดอนสัก ปี 2550 -2559
8 ประธานการเขียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษาตามโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2ปี 2548
9 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน ฯ ท่าฉาง- ไชยาปี 2546 - 2548
10 คณะกรรมการภายนอกผู้ประเมินเรือนจำ อำเภอเมืองและอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมราชฑัณฑ์ ปี 2548
11 ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2547
12 ผู้สอนกิจกรรมลูกเสือดีเด่นอำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2546
13 ครูพลศึกษาดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปี 2540
14 ครูพลศึกษาดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดยะลา ปี 2541