ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเชย แท้เที่ยง
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2502
ชื่อ-นามสกุล : นางอุทัย แท้เที่ยง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายเกตุ ผลสิริ
ตำแหน่ง : ครูใหญ๋
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายคลาด สุทธิช่วย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2512
ชื่อ-นามสกุล : นายอมร วงศ์วรชาติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบุญ ยัสพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ บาลโรย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายวรศักดิ์ เพชรลิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี สุวรรณน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 มิถุนายน 2561 จนถึงปัจจุบัน