ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ภัทรพล บุญนาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจินตนา บุญฤกษ์ หัวหน้างานวิชาการ
ครู คศ.2

นางภาวินี โชติมณี หัวหน้างานบุคลากร
ครู คศ.3

นางนฤมล คำพิพจน์ หัวหน้างานงบประมาณ
ครู คศ.2

นายปฐมพร เรืองจันทร์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูผู้ช่วย