ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 
๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

๒. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

๓. พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียน

๔. พัฒนาและปรับปรุงสื่อและเทคโนโลยี

๕. ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 

เป้าหมาย

 

1.   ประชากรวัยเรียนทุกคน  ทั้งเด็กปกติ  เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๒  ปี  ตามสิทธิอย่าง    เท่าเทียมและทั่วถึง  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ

๒.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๕ กลุ่มสาระ  (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ศาสนา     และวัฒนธรรม)  สูงกว่าร้อยละ ๖๕

๔.   ครูผู้สอนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนา การเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๕.   ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมพื้นฐาน ๘  ประการ  และมีการพัฒนาความรู้ ความคิดวิจารณญาณ  รู้จักประมาณ มีเหตุผล

๖.   ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

๗.  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  วิถีประชาธิปไตย      และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๘.   นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับทุกคน  มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

๙.   สถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการเรียนการสอนและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐.  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้สวยงาม  มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

๑๑.  สถานศึกษาร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการ ศึกษา

๑๒. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายในและผ่านเกณฑ์การประเมินการรับรอง       มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี