ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


สีประจำโรงเรียน  ม่วง – เหลือง

อักษรย่อ  “ ท.ม.”