ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน  บ้านท่าม่วง    ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑    ตำบลท้องเนียน    อำเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔

โทรศัพท์ ๐-๗๕๕๒-๙๐๓๐  โทรสาร ๐-๗๕๕๒- ๗๕๒๗          e-Mail  bantamung @ gmail.com  Website  -      เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เนื้อที่  ๗ ไร่  ๑๐๐  ตารางวา เขตพื้นที่บริการ๒ หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ ๑ และหมู่๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านท่าม่วง  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๔  โดยการริเริ่มของผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในท้องถิ่น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาที่ ๑ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เป็นอาคารเรียนชั่วคราวโดยใช้เงินและแรงงานของประชาชน  บริจาค  เปิดทำการสอนครั้งแรก  ๔๑  คน  มีครู  ๒  คน  โดยมีนายเชย  เที่ยงแท้  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เป็นสาขาโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๐๕  ได้รับอนุญาตเป็นโรงเรียนเอกเทศ  แต่เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ดินเอกชน  ซึ่งขัดกับการของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  ครูใหญ่และคณะครู  กำนัน  ผู้ใหญ่  กรรมการโรงเรียน  และประชาชนได้ร่วมกันบริจาคซื้อที่ดินจำนวน ๒ ไร่ ๑ งาน  รวมเป็นที่ดิน  ๔  ไร่  ๑ งาน  เนื่องจากสภาพโรงเรียนอยู่ในที่ลุ่มน้ำขังตลอดปี  คณะครู  กรรมการโรงเรียนและประชาชนโดยร่วมมือกับบริษัทอิตาเลี่ยน-ไทย  ช่วยกันถมสนามโรงเรียนและช่วยกันสร้างโรงอาหาร  เสาธง  และอุปกรณ์การศึกษา  คิดเป็นมูลค่า  ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปีการศึกษา  ๒๕๒๓ ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ในปีถัดไป

ปีการศึกษา  ๒๕๒๗  เปิดสอนอนุบาลชนบทซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ

ปีการศึกษา  ๒๕๒๙  ตำแหน่งผู้บริหารได้อนุมัติให้เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส

ปีการศึกษา  ๒๕๓๘  ตำแหน่งผู้บริหารได้รับอนุมัติให้เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา  ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. ๒/๒๘ จำนวน ๙ ห้องเรียน

ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียนบ้านท่าม่วง   เปิดสอน ๓ ระดับ  ก่อนประถม  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  มีนักเรียนทั้งสิ้น   ๕๑๐  คน

ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  โรงเรียนบ้านท่าม่วง   เปิดสอน ๓ ระดับ  ก่อนประถม  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  มีนักเรียนทั้งสิ้น   ๔๒๒  คน

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.73 KB